Veel gestelde vragen


Toch wel. U krijgt initieel meer terug van de fiscus dan u investeert. Het betreft een aantal speciale fiscale maatregelen om de economie en duurzame investeringen te stimuleren. U mag als investeerder versneld afschrijven over uw geïnvesteerd vermogen van de Mestpartners maatschap. Dus ook over het gedeelte dat is gefinancierd met de door de bank verstrekte lening (63% vreemd vermogen).

Initieel wil zeggen direct aan het begin van de looptijd van uw investering. U krijgt dan meer terug dan u investeert. Een zogenaamd fiscaal rendement.

De fiscus haalt nog steeds belastinggeld binnen, alleen op een later tijdstip. U draagt gedurende de looptijd van de mestverwerkingsinstallatie vennootschapsbelasting af alsmede dividendbelasting. Bij de geprognosticeerde rendementen uit exploitatie zijn deze belastingen reeds afgetrokken.

Het is ook zeer hoog maar realistisch. De overheid ondersteunt de totale investering met een afschrijvingsmogelijkheid van 111% over het totale investeringsbedrag. (75% Vamil en 36% MIA). De faciliteit komt geheel ten goede aan de investeerders, dat wil zeggen ook het gedeelte dat door de externe financier ter beschikking wordt gesteld. Het initiële rendement op uw investering is door deze concentratie 143%.

Behalve deze geprognosticeerde netto vermogenstoename zijn er ook nog andere inkomsten realiseerbaar. U ontvangt namelijk voorin de looptijd de hoofdsom inclusief een surplus terug van de belastingdienst. Per € 20.000 inleg krijgt u € 28.576 initieel via uw belastingaangiften terug. Dit bedrag kunt u binnen uw vermogen laten renderen totdat het project wordt afgesloten. Voorts is er een resultaat uit exploitatie. Aangezien eerst de schulden worden afgelost duurt dit nog een aantal jaren.

Tussen nu en begin 2013 rendeert de hoofdsom door de fiscale teruggave. Echter, er zijn altijd risico’s verbonden aan investeringen, al zijn die bij Mestpartners zeer minimaal. We verwijzen u dan ook naar het financiële overzicht van dit product in de brochure.

Het is voor een startende organisatie als Mestpartners vrijwel onmogelijk om vooraf een dergelijke omvangrijke financiering te plaatsen. Hiervoor heeft de regering dan ook deze fiscale mogelijkheid opgezet, waarvoor de MestPartnerspropositie een beschikking van de Belastingdienst (ruling) heeft ontvangen. Eén van de voorwaarden hiervan is dat er een gezond bedrijfsplan aan ten grondslag moet liggen. Het rendement is daardoor in de eerste periode inderdaad vooral fiscaal gedreven, maar dit geeft een grote zekerheid aan de investeerder. Hierdoor stelt hij minder hoge eisen aan het dividendrendement, waardoor dit vervolgens ingezet kan worden om de vreemdvermogensfinanciering mogelijk te maken alsmede een aantrekkelijke prijs voor de boer. 

Bij MestPartners is de uitgestelde belastingclaim kleiner dan het initiële rendement uit de fiscale teruggave over 2012 en 2013. Het verschil (bij 52%) bedraagt ongeveer 14% van de inleg. Dit betekent te allen tijde een positief resultaat uit de fiscaliteit. Het operationele resultaat komt hier nog bovenop. Door de structuur met kleine maatschappen is men niet verplicht aandelen op een vast tijdstip te verkopen. Dit geeft additionele flexibiliteit.

Inderdaad, MestPartners is geen commanditaire vennootschap (CV). De fiscaliteit is anders en de juridische structuur ook. MestPartners ondergaat gedurende de looptijd een verandering van rechtspersoon. Tot op het moment van opleveren van de installatie bent u maat in een Stille Maatschap, daarna wordt u aandeelhouder in een naamloze vennootschap (NV) die de mestverwerkingsinstallatie exploiteert.
Als maat verkrijgt u fiscaal gezien de status van ondernemer (aangifte belastingdienst zakelijk) en kunt u de investering versneld afschrijven. Als aandeelhouder (NV) bent u immuun voor claims die voortvloeien uit onverhoopte calamiteiten met de installatie.

De belastingdienst (kantoor Rotterdam) is volledig op de hoogte van de fiscale opzet van MestPartners. Een ruling dienaangaande is ook afgegeven op 1 mei 2012.

Eén mestverwerkingsinstallatie verwerkt 25.000 ton mest per jaar. Dit is 0,2% van de totale hoeveelheid varkensmest. Daarnaast is er nog eens 5 keer zoveel rundermest, waar de installatie ook geschikt voor is. Volume is er dan ook genoeg. Aangezien de prijs die aan de boeren berekend wordt, ruim onder de marktprijs ligt, betekent dat er op lange termijn vraag naar zal blijven bestaan.

Nee, we zijn voorzichtig met onze aannames. De bezetting van de installatie is geprognosticeerd op 90%. De gecontracteerde hoeveelheid zal echter rond de 100% liggen. Gezien de hoeveelheid mest op de markt is er dan ook altijd werk.

Nee, MestPartners staat niet onder toezicht van de AFM. Voor het aanbieden van participaties in MestPartners heeft de AFM ons bevestigd dat hiervoor geen vergunning van toepassing is. Het Informatie Memorandum is echter zodanig opgesteld dat het vrijwel gelijk is aan een prospectus, aangezien we u zo uitgebreid mogelijk willen informeren. Door de structuur van onafhankelijk toezicht via de stichting MestPartners Trust en de Belangenvereniging Mestpartners, alsmede de streng gereglementeerde vrijgave van middelen, zijn uw belangen uiterst goed gewaarborgd.

Inderdaad, het project gaat door onafhankelijk van de mate waarin de participaties geplaatst worden. MestPartners zal de niet-geplaatste participaties voor eigen rekening nemen tot een maximum van 49% van het eigen vermogen.

De onafhankelijke Stichting MestPartners beoordeelt iedere maand de financiële cijfers en organiseert elk half jaar een vergadering met het bestuur van Mestpartners Beheer en de Belangenvereniging Mestpartners. De investeerders worden aan de hand van deze vergaderingen op de hoogte gesteld. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zal het bestuur van de Stichting zelf actie ondernemen.

Drs. Groeneveld is een nationaal bekende accountant die regelmatig zijn visie publiceert en door de rechtbank wordt ingeschakeld bij bedrijfsgeschillen (zie ook www.wingman.nl), Mr Veldman is plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch en een gerenommeerd jurist op het gebied van insolventie en bij uitstek bekend is met de vereisten om uw belangen te waarborgen.

Wij begrijpen dat mensen denken dat een investering in MestPartners te mooi lijkt om waar te zijn. Uw fiscalist kan het u echter uitleggen. Wij zouden u uiteraard niet dit rendement bieden als we het zelf konden houden. Dat kan echter niet. Daar hebben we u voor nodig, omdat u in het verleden belasting heeft betaald en die kunt u nu gebruiken om de initiële verliezen te verrekenen. Het betekent ook dat u niet ongelimiteerd kan investeren.

Ook voor BV’s is er een interessante mogelijkheid te participeren in Mestpartners. Hiervoor is echter een fiscale winst van meer dan 2 miljoen Euro vereist. Wij raden u aan contact op te nemen via Mestpartners

MestPartners is zeer interessant voor mensen met een gouden handdruk. Als u de netto uitkering in Mestpartners belegt (na 52% belasting) en daarvoor voldoende inkomsten had, wordt de belastingdruk verlaagd naar 35%. Zeker als u in de toekomst verwacht niet meer in de 52% categorie te vallen zijn er extra mogelijkheden. U kunt dan gebruik te maken van ondernemersfaciliteiten zoals de MKB-korting. Hierdoor daalt de belastingdruk naar minder dan 5%.

Net als bij de gouden handdruk wordt de belastingdruk tot 35% gereduceerd. Het is dus zeer interessant om uw koopsompolis op te zetten.

Dit risico achten wij zeer klein. Door de continue metingen en de ingebouwde beveiligingen in de mestverwerkingsmachine, is er een zeer beperkte kans dat er een hoeveelheid mest weg kan lopen in het oppervlaktewater. In het ergste geval is het een container die leegloopt. Dit geeft een hoop troep, maar nog geen milieuschade als het op het erf blijft.
De milieuvergunningen staan op naam van de boer. De boer moet dan de eventuele schade verhalen op Mestpartners Beheer, de contractpartij. De boer heeft contractueel toegezegd de schade niet te claimen bij de investeerder.
Tenslotte wordt het risico gedeeld via de poolingsovereenkomst en is de Stille Maatschap alleen op het erf van de boer actief. Transport e.d. wordt door AquaPurga Nederland verzorgd wat ook het risico limiteert. Als laatste gaat de maatschap, zodra de installatie operationeel is, over in een NV en vervalt de proportionele persoonlijke aansprakelijk.

In de periode van de Stille Maatschap bent u proportioneel aansprakelijk. Bij andere juridische samenwerkingsverbanden bent u naar vermogen aansprakelijk. Contractueel hebben de grootste belanghebbende partijen (de financier en varkenshouder) afgezien om u als investeerder aansprakelijk te stellen.
In een “pool” van 10 machines bent u bij een inleg van €20.000 voor 0,3 % aansprakelijk. Dus bij een schade van 1 miljoen euro bent u aansprakelijk voor €3.000. Dit geldt alleen voor schades die niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering.

1 Stille Maatschap = (minimaal) 1 mestverwerkingsinstallatie. Voor 1 installatie is er €615.000 aan eigen vermogen nodig. Het aantal participanten is daarom afhankelijk van de hoogte van de inbreng van de verschillende participanten. Het aantal participanten kan dus uiteenlopen van 1 tot maximaal 30, bepaald door het minimumdeelnamebedrag van €20.000.

Geen. Het MIA budget wordt beheerd door de overheid. Er is geen inzage in de uitputting. Op basis van ingediende aanvragen wordt het budget uitgeput. Het is dus raadzaam u zo snel mogelijk in te schrijven.

U moet direct na de inschrijving ook uw betaling verrichten. Nadat de Stille Maatschap “vol is” wordt deze opgericht en ingeschreven. U kunt uw teruggave in werking stellen en wordt tevens bekend als ondernemer. 

In de voorgaande twee jaar zijn er 18 mestverwerkingsinstallaties verkocht. Dit jaar is het streven om nog eens voor 60 machines de financiering te regelen. Meer dan 100 boeren hebben tot nu toe, nog zonder enige verkoopinspanning, interesse getoond en een intentieverklaring getekend. Vijftien boeren hebben inmiddels de verbindende mestverwerkingsovereenkomst getekend.

De boer ontvangt een uitgebreid contract en leveringsvoorwaarden voor de duur van 6 jaar, met een optie voor verlenging van steeds 3 jaar. De verwachte levensduur van de installatie is 12 jaar waarbij na 6 jaar een intensieve onderhoudsbeurt zal plaatsvinden voor een verdere optimale inzet.

De installaties zijn gebouwd in afgesloten zeecontainers ter bescherming van de Intellectual Property. De procedure voor de aanvraag van patenten loopt.

Door de bouw in zeecontainers zijn deze zeer eenvoudig weg te halen. De boer heeft zich verplicht minstens 24.500 ton per jaar aan te leveren voor verwerking. Als hij minder aanlevert krijgt hij dit toch in rekening gebracht of wordt de machine elders ingezet.

Het uitgangspunt is dat het gezuiverde water in principe wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit kan na verlening van een vergunning, welke wordt afgegeven door het lokale Waterschap. Het afvalwater wordt continu gemeten en de installatie is beveiligd tegen lozing bij afwijkende waarden.

Het vreemd vermogen is per installatie geregeld door Sustainable Growth Capital, daarbij zijn diverse partijen betrokken.

Het vreemd vermogen bedraagt 60% van de aanschafprijs van de installatie en wordt geleend tegen 7,5 procent.

Dit is geverifieerd door de notaris, maar helaas niet toegestaan.

U krijgt direct uw rendement op uw investering (43%). In de eerste 7 jaar wordt het vreemd vermogen afgelost en de verwachting is dat er daarna dividend uitgekeerd wordt.

Omdat u gebruik maakt van een fiscale regeling gaat de fiscus er ook vanuit dat u enige tijd als ondernemer actief blijft. U krijgt via uw belastingaangiftes gegarandeerd uw rendement op uw investering. Pas na 5 jaar kunt u uw aandelen weer verkopen. U dient wel uw latente belastingclaim nog af te rekenen.

De aandelen van de investeerder gaan over op de erfgenamen. De “latente belastingclaim” moet wel na overlijden worden afgerekend.

Zowel aan de kostenzijde als aan de opbrengstzijde is rekening gehouden met inflatiecijfers. Dus ook in het contract met de boeren is rekening gehouden met stijgende opbrengstcijfers.

Het is meer dan een fiscaal trucje. Achter AquaPurga, de exploitant van de mestverwerkingsinstallaties, zit een volledig business model. Ook zonder dit fiscale voordeel is de exploitatie positief en zal vanaf volgend jaar zelfstandig opereren.
Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van uw belastingcapaciteit om AquaPurga in staat te stellen haar organisatie op te bouwen. De fiscale maatregel is dan ook tijdelijk.

MestPartners heeft van Agentschap NL voor de eerste groepen machines de bevestiging gekregen dat zij voldoen aan de MIA kwalificatie en dus de aftrekpost mag opvoeren.

Inderdaad, zekerheid van de MIA is er niet, OP=OP. Als deze subsidie er niet komt wordt het een heel ander plaatje qua belastingteruggave. Het is dan ook contractueel vastgelegd dat u uw investering dan weer terug kunt draaien en de machine niet aangeschaft wordt.

In het begin is deze (bij een inleg van €20.000,- ) € 5.783,- bij de start van de BV of NV, gebaseerd op 25% van het negatieve eigen vermogen ten tijde van de overdracht. Dit is een nominaal bedrag en wordt niet geïndexeerd. Hoe langer deze claim wordt uitgesteld, hoe meer dit in uw voordeel is.
Echter, de claim kan hoger worden als u de aandelen met winst verkoopt. Dit is dan een meevaller ten opzichte van de prognose. Per saldo is de latente claim een “worst case”. De claim is een absoluut bedrag, waardoor de waarde ieder jaar minder wordt. Als u uw belastingteruggave goed belegt kan het bedrag toenemen.

Om langdurige contracten met boeren aan te gaan is het van belang zeker te stellen dat ook de reststromen verwerkt kunnen worden. Langlopende afspraken zijn hiervoor essentieel, omdat de afnemer in de verwerking zal moeten investeren. Dit wordt verzorgd door AquaPurga Services.

Het lijkt inderdaad vreemd, maar dit is precies wat de overheid beoogd heeft. De MIA is een echte subsidie waarvoor de budgeten gelimiteerd zijn. Bij de Vamil is er slechts sprake van een verschuiving van belastinginkomsten. Men krijgt nu veel terug, maar moet daarvoor in de toekomst meer betalen. Per saldo komt het geld bij de fiscus terug, alleen later en zonder rente. Om misbruik te vermijden beoordeelt de fiscus bij de aanvraag voor de ruling, of er wel een reële ‘business case’ achter zit. Dit is ook bij MestPartners gebeurd.

Gevolg van deze fiscale structuur is echter dat het aanzienlijke mestprobleem wordt opgelost, ook bevestigd door de recente nota aan de tweede kamer met betrekking tot het toekomstige mestbeleid. Tevens is er een economische impuls door het bouwen en installeren van de installaties. De varkensboeren besparen kosten en betalen daardoor meer belasting. Economisch nadeel is dat er veel minder vrachtwagens door Nederland rijden, maar dat is wel wat de overheid wil. Als tenslotte ook nog de reststromen efficiënt omgezet kunnen worden in elektriciteit, groen gas en mineralen is het beeld compleet.
Per saldo is de uitkomst voor Nederland en de overheid zeer positief, wat ook naar voren komt in de terugkoppeling van de overheid.

Het maken van een machine met een standaardcapaciteit sluit aan bij de hoeveelheid mest waarvoor de boer (relatief) eenvoudig een vergunning kan krijgen. Uiteraard zijn groter machines goedkoper per m3 in vergelijking met kleinere. Als boeren deze machine plaatst hoeven de kleine boeren niet meer met hen te concurreren om de uitrijmogelijkheden in de buurt. Ook dit zal een prijsdrukkend effect hebben, waar ook de kleine boeren veel aan hebben. Als er vele installaties staan, zijn mestverwerkingsprijzen van boven de 20€ verleden tijd en kunnen de kleine boeren samen één machine exploiteren. Dit brengt enige extra kosten met zich mee, maar is nog steeds een grote besparing t.o.v. huidige niveaus.

De emissiekosten gaan direct naar de stille maatschap en komen bovenop uw inleg. Deze emissiekosten zijn, evenals uw investeringen, ook belastingaftrekbaar. Uit de emissievergoeding worden kosten voor commerciele aanbrengprovisies aan derden, marketing, samenstelling en dergelijke betaald.