Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen (45)

Dat kan toch niet: meer belasting terugkrijgen dan dat ik effectief heb ingelegd?

Toch wel. U krijgt initieel meer terug van de fiscus dan u investeert. Het betreft een aantal speciale fiscale maatregelen om de economie en duurzame investeringen te stimuleren. U mag als investeerder versneld afschrijven over uw geïnvesteerd vermogen van de MestPartners maatschap. Dus ook over het gedeelte dat is gefinancierd met de door de bank verstrekte lening (63% vreemd vermogen).

Wat bedoelt u met initiële teruggave?

Initieel wil zeggen direct aan het begin van de looptijd van uw investering. U krijgt dan meer terug dan u investeert. Een zogenaamd fiscaal rendement.

Wat is het benodigde inkomen dat ik als participant moet hebben?

Het is interessant om deel te nemen zodra uw  belastbare inkomen in 2013 en meerdere voorgaande jaren minimaal €65.000 (in Box 1) is. Dan kunt u nagenoeg optimaal gebruik maken van de belastingteruggaven uit de 52% schaal. Onder belastbaar inkomen verstaan we het inkomen in Box 1 minus eventuele andere aftrekposten en verrekenbare verliezen.

In het eerste jaar mag al 75% op de installaties afgeschreven worden dankzij de fiscale steunmaatregel Willekeurige afschrijvingen milieu-investering (Vamil), omdat u in een duurzaam bedrijfsmiddel investeert. Daarnaast is ook een extra investeringaftrek (MIA, 36% van de investeringswaarde) toe te passen. De financieringsstructuur en de genoemde fiscale steunmaatregelen zorgen ervoor dat de uiteindelijke aftrekposten een factor 2,5 keer het ingelegde bedrag zijn. Hieruit kunt u concluderen dat er bij een inkomen van €65.000 niet alle teruggaven uit de 52%-schaal komen. Er zijn echter nog andere fiscale mogelijkheden om het maximale rendement te halen:

  • Door de optie ‘Middeling’ te benutten middelt u uw inkomens van drie opeenvolgende jaren en ontvangt u teveel betaalde belasting retour van de fiscus (in het verleden in de 52%-schaal betaalde belasting). Middeling breng wel eenmalige kosten met zich mee die het rendement dus verlagen.
  • Echter doordat uw belastbaar inkomen aanzienlijk verlaagd wordt, zou u recht kunnen krijgen op (verhoogde) belastingtoeslagen en daarmee alsnog maximaal rendement kunnen behalen.

Vraag hier kosteloos en vrijblijvend een rekenblad of berekening aan. 

Waarom wil de fiscus geen belastinggeld meer binnenhalen?

De fiscus haalt nog steeds belastinggeld binnen, alleen op een later tijdstip. U draagt gedurende de looptijd van de mestverwerkingsinstallatie vennootschapsbelasting af alsmede dividendbelasting. Bij de geprognosticeerde rendementen uit exploitatie zijn deze belastingen reeds afgetrokken.

Ik vind de initiële teruggave van €27.896 hoog, is dat realistisch?

Het is ook hoog, maar realistisch. De overheid ondersteunt de totale investering met een afschrijvingsmogelijkheid van 111% over het totale investeringsbedrag. (75% Vamil en 36% MIA). De faciliteit komt geheel ten goede aan de investeerders, dat wil zeggen ook het gedeelte dat door de externe financier ter beschikking wordt gesteld. Aan het einde van het project dient u echter de latente claim van €5.567 af te rekenen.

De netto vermogenstoename is € 27.896, komt daar nog wat bij?

Behalve deze geprognosticeerde netto vermogenstoename zijn er ook nog andere inkomsten realiseerbaar. U ontvangt namelijk voorin de looptijd de hoofdsom inclusief een surplus terug van de belastingdienst. Per € 20.000 inleg (+3% emissiekosten) krijgt u € 27.896 initieel via uw belastingaangiften terug. Dit bedrag kunt u binnen uw vermogen laten renderen totdat het project wordt afgesloten. Voorts is er een resultaat uit exploitatie, welke kan oplopen tot de oorspronkelijke hoogte van uw inleg. Aangezien eerst de schulden (nagenoeg geheel) worden afgelost is geprognosticeerd dat de eerste dividenden 6 jaar na oplevering van de installatie worden uitgekeerd.

Is er met zo’n fiscale faciliteit nog wel een beleggersrisico?

Tussen nu en begin 2014 rendeert de hoofdsom door de fiscale teruggave. Echter, er zijn altijd risico’s verbonden aan investeringen. We verwijzen u dan ook naar de risico paragraaf in het prospectus.

De investering lijkt zeer fiscaal gedreven, speelt het rendement uit de installatie nog een rol?

Het is voor een startende organisatie als Mestpartners vrijwel onmogelijk om vooraf een dergelijke omvangrijke financiering te plaatsen. Hiervoor heeft de regering dan ook deze fiscale mogelijkheid opgezet, waarvoor de MestPartnerspropositie een beschikking van de Belastingdienst (ruling) heeft ontvangen. Eén van de voorwaarden hiervan is dat er een gezond bedrijfsplan aan ten grondslag moet liggen. Het rendement is daardoor in de eerste periode inderdaad vooral fiscaal gedreven, maar dit geeft een grote zekerheid aan de investeerder. Hierdoor stelt hij minder hoge eisen aan het dividendrendement, waardoor dit vervolgens ingezet kan worden om de vreemdvermogensfinanciering mogelijk te maken alsmede een aantrekkelijke prijs voor de boer. 

Hoe gevaarlijk is die uitgestelde belastingclaim?

Bij MestPartners is de uitgestelde belastingclaim kleiner dan de initiële belastingteruggave in 2013 en 2014. Het verschil (bij 52%) bedraagt ongeveer 10% van de inleg. Dit betekent te allen tijde een positief resultaat uit de fiscaliteit. Het operationele resultaat komt hier nog bovenop. Door de structuur met kleine maatschappen is men niet verplicht aandelen op een vast tijdstip te verkopen. Dit geeft additionele flexibiliteit.

Is er bij MestPartners geen sprake van een CV?

Inderdaad, MestPartners is geen commanditaire vennootschap (CV). De fiscaliteit is anders en de juridische structuur ook. MestPartners ondergaat gedurende de looptijd een verandering van rechtspersoon. Tot op het moment van opleveren van de installatie bent u maat in een Stille Maatschap, daarna wordt u aandeelhouder in een naamloze vennootschap (NV) die de mestverwerkingsinstallatie exploiteert.
Als maat verkrijgt u fiscaal gezien de status van ondernemer (aangifte belastingdienst zakelijk) en kunt u de investering versneld afschrijven. Als aandeelhouder (NV) bent u immuun voor claims die voortvloeien uit onverhoopte calamiteiten met de installatie.

Is er straks behoefte aan de mestverwerkingsinstallaties van MestPartners?

Eén mestverwerkingsinstallatie verwerkt 25.000 ton mest per jaar. Dit is 0,2% van de totale hoeveelheid varkensmest. Daarnaast is er nog eens 5 keer zoveel rundermest, waar de installatie ook geschikt voor is. Volume is er dan ook genoeg. Aangezien de prijs die aan de boeren berekend wordt, ruim onder de marktprijs ligt, betekent dat er op lange termijn vraag naar zal blijven bestaan.

Dus jullie rekenen je niet rijk?

Nee, we zijn voorzichtig met onze aannames. De bezetting van de installatie is geprognosticeerd op 90%. De gecontracteerde hoeveelheid zal echter rond de 100% liggen. Gezien de hoeveelheid mest op de markt is er dan ook altijd werk.

Is er AFM-toezicht?

Op dit moment is nog geen sprake van een aanbieding en/of mogelijkheid tot deelname. Zodra de belastingdienst de ruling ondertekend heeft, zal MestPartners het Prospectus ter goedkeuring aan de AFM aanbieden. Deelname is pas mogelijk na goedkeuring van het Prospectus.

Gaat het project hoe dan ook door? Ook als niet alle participaties worden geplaatst?

Inderdaad, het project gaat door onafhankelijk van de mate waarin de participaties geplaatst worden. MestPartners zal de niet-geplaatste participaties voor eigen rekening nemen tot een maximum van 49% van het eigen vermogen.

Hoe is het toezicht precies geregeld?

De onafhankelijke Stichting MestPartners beoordeelt iedere maand de financiële cijfers en organiseert elk half jaar een vergadering met het bestuur van Mestpartners Beheer en de Belangenvereniging Mestpartners. De investeerders worden aan de hand van deze vergaderingen op de hoogte gesteld. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zal het bestuur van de Stichting zelf actie ondernemen.

Wie zitten in de Stichting?

Drs. Groeneveld is een nationaal bekende accountant die regelmatig zijn visie publiceert en door de rechtbank wordt ingeschakeld bij bedrijfsgeschillen (zie ook www.wingman.nl), Mr Veldman is plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch en een gerenommeerd jurist op het gebied van insolventie en bij uitstek bekend is met de vereisten om uw belangen te waarborgen.

Een spel zonder nieten? Dat kan toch niet kloppen?

Wij begrijpen dat mensen denken dat een investering in MestPartners te mooi lijkt om waar te zijn. Uw fiscalist kan het u echter uitleggen. Wij zouden u uiteraard niet dit rendement bieden als we het zelf konden houden. Dat kan echter niet. Daar hebben we u voor nodig, omdat u in het verleden belasting heeft betaald en die kunt u nu gebruiken om de initiële verliezen te verrekenen. Het betekent ook dat u niet ongelimiteerd kan investeren.

Is deze constructie interessant voor een BV?

Ook voor BV’s is er een interessante mogelijkheid te participeren in Mestpartners. Hiervoor is echter een fiscale winst van meer dan 2 miljoen Euro vereist. Wij raden u aan contact op te nemen via MestPartners

Kan ik een gouden handdruk gebruiken om in MestPartners te participeren?

MestPartners is zeer interessant voor mensen met een gouden handdruk. Als u de netto uitkering in Mestpartners belegt (na 52% belasting) en daarvoor voldoende inkomsten had, wordt de belastingdruk verlaagd naar 35%. Zeker als u in de toekomst verwacht niet meer in de 52% categorie te vallen zijn er extra mogelijkheden. U kunt dan gebruik te maken van ondernemersfaciliteiten zoals de MKB-korting. Hierdoor daalt de belastingdruk naar minder dan 5%.

Kan ik een ‘oud-regime’ koopsompolis gebruiken om in MestPartners te participeren?

Net als bij de gouden handdruk wordt de belastingdruk tot 35% gereduceerd. Het is dus zeer interessant om uw koopsompolis op te zetten.

Hoe groot is het risico op een milieuclaim voor de investeerder?

Dit risico achten wij zeer klein. Door de continue metingen en de ingebouwde beveiligingen in de mestverwerkingsmachine, is er een zeer beperkte kans dat er een hoeveelheid mest weg kan lopen in het oppervlaktewater. In het ergste geval is het een container die leegloopt. Dit geeft een hoop troep, maar nog geen milieuschade als het op het erf blijft.
De milieuvergunningen staan op naam van de boer. De boer moet dan de eventuele schade verhalen op MestPartners Beheer, de contractpartij. De boer heeft contractueel toegezegd de schade niet te claimen bij de investeerder.
Tenslotte wordt het risico gedeeld via de poolingsovereenkomst en is de Stille Maatschap alleen op het erf van de boer actief. Transport e.d. wordt door AquaPurga Nederland verzorgd wat ook het risico limiteert. Als laatste gaat de maatschap, zodra de installatie operationeel is, over in een NV en vervalt de proportionele persoonlijke aansprakelijk.

Hoe staat het met de aansprakelijkheid? Tot welk bedrag kan een investeerder aansprakelijk worden gesteld?

In de periode van de Maatschap bent u hoofdelijk aansprakelijk. Contractueel hebben de grootste belanghebbende partijen (de financier en varkenshouder) afgezien om u als investeerder aansprakelijk te stellen. Tijdens de maatschapperiode zijn er geen andere activiteiten dan de bouwactiviteiten. Deze worden uitgevoerd onder verantwoording van de leverancier (AquaPurga).

Hoeveel participanten zitten er in één maatschap?

1 Maatschap = (minimaal) 1 mestverwerkingsinstallatie. Voor 1 installatie is er €620.000 aan eigen vermogen nodig. Het aantal participanten is daarom afhankelijk van de hoogte van de inbreng van de verschillende participanten. Het aantal participanten kan dus uiteenlopen van 1 tot maximaal 30, bepaald door het minimum deelnamebedrag van €20.000.

In hoeverre is er duidelijkheid over de uitputting van de MIA?

Geen. Het MIA budget wordt beheerd door de overheid. Er is geen inzage in de uitputting. Op basis van ingediende aanvragen wordt het budget uitgeput. Het is dus raadzaam u zo snel mogelijk in te schrijven.

Hoe lang na de aanmelding moet de daadwerkelijke betaling plaatsvinden?

U moet direct na de inschrijving ook uw betaling verrichten. Nadat de Stille Maatschap “vol is” wordt deze opgericht en ingeschreven. U kunt uw teruggave in werking stellen en wordt tevens bekend als ondernemer. 

Hoeveel machines zijn er al verkocht? Hoeveel varkenshouders hebben interesse in een installatie?

In de voorgaande twee jaar zijn er 18 mestverwerkingsinstallaties verkocht. Dit jaar is het streven om nog eens voor 60 machines de financiering te regelen. Meer dan 100 boeren hebben tot nu toe, nog zonder enige verkoopinspanning, interesse getoond en een intentieverklaring getekend. Vijftien boeren hebben inmiddels de verbindende mestverwerkingsovereenkomst getekend.

Hoe zien de contracten voor de mestverwerking bij de boer eruit? Wat is de levensduur van de installatie? 

De boer ontvangt een uitgebreid contract en leveringsvoorwaarden voor de duur van 6 jaar, met een optie voor verlenging van steeds 3 jaar. De verwachte levensduur van de installatie is 12 jaar waarbij na 6 jaar een intensieve onderhoudsbeurt zal plaatsvinden voor een verdere optimale inzet.

In hoeverre is de ontwikkeling van de installatie middels patenten afgeschermd?

De installaties zijn gebouwd in afgesloten zeecontainers ter bescherming van de Intellectual Property. De procedure voor de aanvraag van patenten loopt.

Wat gebeurt er als een boer het slecht doet, failliet gaat of minder mest aanlevert dan afgesproken?

Door de bouw in zeecontainers zijn deze zeer eenvoudig weg te halen. De boer heeft zich verplicht minstens 24.500 ton per jaar aan te leveren voor verwerking. Als hij minder aanlevert krijgt hij dit toch in rekening gebracht of wordt de machine elders ingezet.

Waar gaat het water heen? Met welke instanties heeft MestPartners te maken en hoe wordt hiermee omgegaan?

Het uitgangspunt is dat het gezuiverde water in principe wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit kan na verlening van een vergunning, welke wordt afgegeven door het lokale Waterschap. Het afvalwater wordt continu gemeten en de installatie is beveiligd tegen lozing bij afwijkende waarden.

Hoe is de financiering van het Vreemd Vermogen geregeld?

Het vreemd vermogen is per installatie geregeld door Sustainable Growth Capital, daarbij zijn diverse partijen betrokken.

Wat is het rentepercentage van het Vreemd Vermogen?

Het vreemd vermogen bedraagt 63% van de aanschafprijs van de installatie en wordt geleend tegen 7,5 procent.

Waarom is er geen gebruik gemaakt van een derdenrekening bij een notaris?

Dit is geverifieerd door de notaris, maar helaas niet toegestaan.

Wanneer komt er voor de investeerders extra rendement in de vorm van dividend?

In de eerste 6 jaar na oplevering van de installatie wordt het vreemd vermogen (grotendeels) afgelost en de verwachting is dat er daarna dividend uitgekeerd kan worden.

Waarom kan de installatie niet na 2 jaar alweer verkocht worden?

Omdat u gebruik maakt van een fiscale regeling gaat de fiscus er ook vanuit dat u enige tijd als ondernemer actief blijft. U krijgt via uw belastingaangiftes gegarandeerd uw rendement op uw investering. Pas na 5 jaar kunt u uw aandelen weer verkopen. U dient wel uw latente belastingclaim nog af te rekenen.

Wat als een investeerder overlijdt?

De aandelen van de investeerder gaan over op de erfgenamen. De “latente belastingclaim” moet wel na overlijden worden afgerekend.

In hoeverre is er in de exploitatieberekening rekening gehouden met stijgende transportkosten, benzineprijzen, energieprijzen?

Zowel aan de kostenzijde als aan de opbrengstzijde is rekening gehouden met inflatiecijfers. Dus ook in het contract met de boeren is rekening gehouden met stijgende opbrengstcijfers.

Is het meer dan een fiscaal trucje? Hoe rendabel is de exploitatie van een installatie zonder fiscaal voordeel?

Het is meer dan een fiscaal trucje. Achter AquaPurga, de exploitant van de mestverwerkingsinstallaties, zit een volledig business model. Ook zonder dit fiscale voordeel is de exploitatie positief en zal vanaf volgend jaar zelfstandig opereren.
Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van uw belastingcapaciteit om AquaPurga in staat te stellen haar organisatie op te bouwen. De fiscale maatregel is dan ook tijdelijk.

De fiscalisten die ik heb geraadpleegd kunnen mij tot op dit moment nog niet met zekerheid stellen dat de machine goedgekeurd is en op de lijst staat voor belastingaftrek?

MestPartners heeft van Agentschap NL voor de eerste groepen machines de bevestiging gekregen dat zij voldoen aan de MIA kwalificatie en dus de aftrekpost mag opvoeren.

MIA subsidie is mogelijk, maar het is een subsidie en als de pot leeg is, is het jammer. Klopt dit?

Inderdaad, zekerheid van de MIA is er niet, OP=OP. Als deze subsidie er niet komt wordt het een heel ander plaatje qua belastingteruggave. Het is dan ook contractueel vastgelegd dat u uw investering dan weer terug kunt draaien en de machine niet aangeschaft wordt.

Hoe ontwikkelt de belastinglatentie zich?

In het begin is deze (bij een inleg van €20.000,- ) € 5.567,- bij de start van de BV, gebaseerd op 25% van het negatieve eigen vermogen ten tijde van de overdracht. Dit is een nominaal bedrag en wordt niet geïndexeerd. Hoe langer deze claim wordt uitgesteld, hoe meer dit in uw voordeel is.
Echter, de claim kan hoger worden als u de aandelen met winst verkoopt. Dit is dan een meevaller ten opzichte van de prognose. Per saldo is de latente claim een “worst case”. De claim is een absoluut bedrag, waardoor de waarde ieder jaar minder wordt. Als u uw belastingteruggave goed belegt kan het bedrag toenemen.

Waarom heeft MestPartners een afnamecontract met AquaPurga Services?

Om langdurige contracten met boeren aan te gaan is het van belang zeker te stellen dat ook de reststromen verwerkt kunnen worden. Langlopende afspraken zijn hiervoor essentieel, omdat de afnemer in de verwerking zal moeten investeren. Dit wordt verzorgd door AquaPurga Services.

Is dit wel een terechte aanwending van belastinggeld?

Het lijkt inderdaad vreemd, maar dit is precies wat de overheid beoogd heeft. De MIA is een echte subsidie waarvoor de budgeten gelimiteerd zijn. Bij de Vamil is er slechts sprake van een verschuiving van belastinginkomsten. Men krijgt nu veel terug, maar moet daarvoor in de toekomst meer betalen. Per saldo komt het geld bij de fiscus terug, alleen later en zonder rente. Om misbruik te vermijden beoordeelt de fiscus bij de aanvraag voor de ruling, of er wel een reële ‘business case’ achter zit. Dit is ook bij MestPartners gebeurd.

Gevolg van deze fiscale structuur is echter dat het aanzienlijke mestprobleem wordt opgelost, ook bevestigd door de recente nota aan de tweede kamer met betrekking tot het toekomstige mestbeleid. Tevens is er een economische impuls door het bouwen en installeren van de installaties. De varkensboeren besparen kosten en betalen daardoor meer belasting. Economisch nadeel is dat er veel minder vrachtwagens door Nederland rijden, maar dat is wel wat de overheid wil. Als tenslotte ook nog de reststromen efficiënt omgezet kunnen worden in elektriciteit, groen gas en mineralen is het beeld compleet.
Per saldo is de uitkomst voor Nederland en de overheid zeer positief, wat ook naar voren komt in de terugkoppeling van de overheid.

Waarom maken jullie alleen grote installaties? Hier hebben de kleine boeren niets aan.

Het maken van een machine met een standaardcapaciteit sluit aan bij de hoeveelheid mest waarvoor de boer (relatief) eenvoudig een vergunning kan krijgen. Uiteraard zijn groter machines goedkoper per m3 in vergelijking met kleinere. Als boeren deze machine plaatst hoeven de kleine boeren niet meer met hen te concurreren om de uitrijmogelijkheden in de buurt. Ook dit zal een prijsdrukkend effect hebben, waar ook de kleine boeren veel aan hebben. Als er vele installaties staan, zijn mestverwerkingsprijzen van boven de 20€ verleden tijd en kunnen de kleine boeren samen één machine exploiteren. Dit brengt enige extra kosten met zich mee, maar is nog steeds een grote besparing t.o.v. huidige niveaus.

3% emissiekosten? Waar gaan die naartoe?

De emissiekosten gaan naar MestPartners Beheer en komen bovenop uw inleg. Deze emissiekosten zijn, evenals uw investeringen, ook belastingaftrekbaar. Uit de emissievergoeding worden kosten voor commerciele aanbrengprovisies aan derden, marketing, samenstelling en dergelijke betaald.